Privacyreglement

 1. Dit reglement is van toepassing op de geautomatiseerde zowel als de niet-geautomatiseerde verwerking en opslag van persoonsgegevens binnen de Volksuniversiteit Wageningen.
 2. De gegevens die gevraagd worden van de deelnemers zijn noodzakelijk voor:
  1. het opzetten en beheren van activiteiten;
  2. voor het versturen van mailing (voor zover deelnemers zich hebben aangemeld)
  3. het versturen van het programmaboekje.
 3. Buiten de onder 2) genoemde doeleinden worden geen gegevens door ons verzameld en/of vastgelegd.
 4. Voor geregistreerde cursisten en donateurs kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd: naam, titel, adresgegevens, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht, geboortedatum, telefoonnummers. Aanvullende gegevens zijn de datum van eerste en laatste betrokkenheid.
 5. De Volksuniversiteit draagt er zorg voor dat technische en organisatorische maatregelen worden getroffen ter voorkoming van verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens, teneinde de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene te beschermen.
 6. De opslag en verwerking geschiedt uitsluitend met toestemming van de betrokkene (bij aanmelding wordt  gevraagd hiermee akkoord te gaan).
 7. Persoonsgegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dit reglement.
 8. Toegang tot de gegevens hebben uitsluitend  medewerkers en bestuursleden van de Volksuniversiteit die direct met de cursusadministratie zijn belast.
 9. De digitale gegevens zijn uitsluitend in te zien na het gebruik van een wachtwoord. De fysieke gegevens worden in afgesloten kasten bewaard. Alleen de medewerkers van de cursusadministratie van de Volksuniversiteit Wageningen hebben toegang tot deze kasten.
 10. De deelnemer heeft het recht kennis te nemen van de opgeslagen gegevens die op zijn persoon betrekking hebben. Hiervoor kan een verzoek worden ingediend bij het kantoor van de Volksuniversiteit Wageningen.
 11. De Volksuniversiteit Wageningen deelt betrokkene op diens schriftelijk verzoek, uiterlijk binnen vier weken na het verzoek, schriftelijk mee welke persoonsgegevens over hem/haar zijn opgeslagen.
 12. Verstrekking van persoonsgegevens aan organisaties of personen buiten de Volksuniversiteit Wageningen  geschiedt  niet anders dan na toestemming van betrokkene. 
 13. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene zorgt de Volksuniversiteit Wageningen voor verbetering, aanvulling, dan wel verwijdering van de verwerkte persoonsgegevens.
 14. Indien er gedurende zeven jaar geen contact tussen de betrokkene en Volksuniversiteit Wageningen is geweest, worden de persoonsgegevens vernietigd.  Aan de persoonsgegevens zijn financiĆ«le inschrijvingsgegevens gekoppeld . Volksuniversiteit Wageningen dient ingevolge het Verenigingen- en Stichtingenrecht financiĆ«le gegevens gedurende een periode van 7 jaar te bewaren.
 15. Voor de nieuwsbrief moet een belangstellende zich zelf aanmelden. In elke nieuwsbrief wordt een afmeldmogelijkheid aangegeven.
 16. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Volksuniversiteit Wageningen met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.
 17. Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij gebruik maken van de klachtenregeling van de Volksuniversiteit Wageningen.