Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Volksuniversiteit Wageningen

Algemeen

Activiteiten van de VUW staan open voor iedereen vanaf 16 jaar.

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk:

  • via onze website www.volksuniversiteitwageningen.nl, of

  • door het inschrijfformulier in de programmagids volledig in te vullen, te ondertekenen en te versturen aan Volksuniversiteit Wageningen, Agro Business Park 66, 6708 PW Wageningen.

Inschrijving is geen garantie voor plaatsing of het doorgaan van een cursus. Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Na verwerking van het inschrijfformulier (website of inschrijfkaart) ontvangt u binnen een week per e-mail of, indien u geen e-mail heeft, per post:

  • een bevestiging van uw inschrijving, of

  • een bevestiging dat u op de wachtlijst staat, als er geen plaatsen meer beschikbaar zijn, of

  • een bericht van annulering.

Indien u binnen een week geen bericht van ons ontvangen heeft, dan kunt u zelf contact met ons op te nemen om te vragen of uw inschrijving correct is verwerkt. Tijdens de vakantieperiode kan het langer duren voordat uw inschrijving is verwerkt.

Met uw inschrijving (digitaal of inschrijfkaart), verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden zoals hieronder beschreven en het Privacyreglement zoals vermeld op onze website.

Met uw inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld, ook als u de lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont.

Onvolledig of onleesbaar ingevulde inschrijfformulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.

Plaatsing 

Als een cursus doorgaat en u wordt geplaatst dan sturen wij u een e-mail of, indien u geen email heeft, een brief ter bevestiging van uw deelname. Dit is tevens uw bewijs van deelname.

Instroom

In sommige gevallen is instroom na aanvang van de cursus mogelijk, maar alleen in overleg met de administratie en na akkoord van de coördinator en de docent. Gemiste lessen worden niet gerestitueerd.

Annulering door cursist

Annulering van cursusdeelname dient schriftelijk te worden gedaan (per e-mail of post). Restitutie van het cursusgeld kan tot maximaal drie weken voor aanvang van de cursus. Vanaf 3 weken voor aanvang van de cursus is restitutie niet meer mogelijk.  De annuleringskosten zijn € 10 en worden in mindering gebracht op het te restitueren cursusgeld.

Mocht u onverhoopt toch niet kunnen, dan ontvangt u geen geld terug maar u kunt wel uw bevestiging van deelname aan iemand anders geven die uw plaats gaat overnemen in de cursus. Neem hierover contact op met de administratie.

Annulering of wijziging door de Volksuniversiteit

Bij onvoldoende belangstelling behouden wij het recht om een cursus te annuleren. U ontvangt hierover bericht (uiterlijk 7 dagen voor de startdatum van de cursus) bij voorkeur per e-mail of telefoon. Uw inschrijfgeld zal dan niet geïncasseerd worden.

Als de Volksuniversiteit Wageningen door overmacht de klassikale cursus moet stoppen dan behoudt de Volksuniversiteit zich het recht voor om de cursus online voort te zetten in een digitale omgeving of om de cursus te verplaatsen naar een andere datum. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal het resterende cursusgeld gerestitueerd worden na aftrek van de reeds gemaakte kosten.. Indien de cursus online wordt voortgezet zal geen restitutie plaats vinden.

Inning cursusgeld

Cursusgelden worden in de regel in één keer geïncasseerd voor aanvang van een cursus en alleen als deze doorgaat en u geplaatst bent. Bij eenmalige activiteiten kan het voorkomen dat het cursusgeld vlak na de bijeenkomst wordt geïncasseerd.

Betaling in termijnen is mogelijk bij een cursusbedrag van € 150 of meer, na telefonisch overleg met de administratie. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.

Vervanging docent en wijziging lesschema

Volksuniversiteit Wageningen kan genoodzaakt zijn een activiteit door een andere docent te laten geven dan in het programmaoverzicht staat vermeld. Bij uitval van een les wegens ziekte van de docent of andere reden, wordt/worden de vervallen les(sen) in de regel aan het einde van de cursus ingehaald.

Tijdens schoolvakanties en erkende feestdagen worden er geen taallessen gegeven (tenzij anders staat vermeld).

Cursusboeken en lesmateriaal

Kosten van cursusboeken en lesmateriaal zijn, tenzij anders vermeld, niet bij het cursusbedrag inbegrepen. Aanvullend lesmateriaal vermeld in de programmagids dient rechtstreeks aan de docent betaald te worden. We raden u aan om boeken en materialen pas aan te schaffen als u de ‘bevestiging deelname’ hebt ontvangen.

(Letsel)schade en vermissing

Volksuniversiteit Wageningen stelt zich niet aansprakelijk voor (letsel)schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.

Klachten

Klachten kunt u kenbaar maken aan de docent of aan de bestuur van de Volksuniversiteit. U kunt deze sturen naar info@volksuniversiteitwageningen.nl . Wij sturen u eerst een ontvangstbevestiging en binnen 4 weken ontvangt u van ons een antwoord. In de zomervakantie kan dit iets langer duren. De klachtenregeling vindt u hier

Gemeente-bijdragen

Voor inwoners van de gemeente Wageningen met een minimuminkomen kan een tegemoetkoming in het cursusgeld tot € 150 van het ‘ik-doe-mee’-fonds aangevraagd worden. Voor meer informatie zie www.ikdoemeefonds.com

Donateurs

Met een financiële bijdrage van € 20 of meer per jaar steunt u de Volksuniversiteit Wageningen. Als donateur heeft u gratis toegang tot de openingslezing. De bijdrage voor bestaande donateurs wordt geïncasseerd in de tweede helft van augustus. Het lidmaatschap is persoonlijk. Opzeggen kan door een e-mail te sturen vòòr 1 juli naar: info@volksuniversiteitwageningen.nl